Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
02.07.2020- 02.07.2020 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
Rektörlük İdari Birimler Binası 1.Kat 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
stratejikplan@cu.edu.tr 
İlgili Kişi : 
Ayhan ERÇEL 

 >  Site Haritası        
2021 Yılı Ç.Ü. Performans Programının Hazırlanması (31/05/2020 - 31/07/2020 / ….)
Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.

Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlanmış olur.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) gönderilir.

Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Kalkınma Bakanlığında (Devlet Planlama Teşkilatı)  yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.
Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 35