Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
  Kanunlar
  Kanun Hükmünde Kararnameler
  Bakanlar Kurulu Kararları
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  Tebliğler
  Esas ve Usuller
  Genelgeler
  Kılavuz ve Rehberler
  Yönergeler
  Genel Yazılar/Diğer

> Mevzuat  >  Kanunlar        


Yıllar İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri (Cetveller)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
     (Kanunun ilgili mevzuatı için tıklayınız)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
2821 sayılı Sendikalar Kanunu
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KanunÇukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 2160