Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta | Yararlı Linkler Ana Sayfa
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 
  Genel Bilgi Mevzuat Personel Plan ve Raporlar İç Kontrol Online İşlemler Doküman İletişim  
 
  Kanunlar
  Kanun Hükmünde Kararnameler
  Bakanlar Kurulu Kararları
  Tüzükler
  Yönetmelikler
  Tebliğler
  Esas ve Usuller
  Genelgeler
  Kılavuz ve Rehberler
  Yönergeler
  Genel Yazılar/Diğer

> Mevzuat  >  Yönetmelikler        


Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
1389 sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği
 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
 

 

 
Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 Ziyaretçi sayısı: 2551